פנסיית חובה – הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת)

לביטוח פנסיוני מקיף במשק

שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום חמישי, 19 בחודש יולי 2007

 

בין:    לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המפורטים מטה

(להלן: “צד א” ו/או “לשכת התאום”)

לבין:    הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה,  

          הביטוח ושוק ההון

 

(להלן: “צד ב” ו/או “ההסתדרות”)

 

הואיל    והצדדים ויחידיהם מייצגים את רוב העובדים והמעסיקים המאורגנים במגזר הפרטי

בישראל;

והואיל   והצדדים מאוחדים בדעתם בדבר חשיבות קיומה של מערכת פנסיונית הסכמית

ויציבה אשר תקבע ותעוגן במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים בישראל, כך שכל עובד

במדינת ישראל יהיה זכאי לביטוח פנסיוני מקיף והולם;

והואיל   והצדדים מאוחדים בדעה כי יש חשיבות להחיל את הוראות הסכם זה על כל

העובדים בישראל שלא חלים עליהם הסדרים פנסיוניים מיטיבים כהגדרתם בהסכם

זה, בדרך של חתימה על הסכמים קיבוציים כלליים והרחבתם באמצעות צווי

הרחבה, ולא בדרך של חקיקה;

והואיל   ועל חלק מיחידי צד א’ וחבריהם חלה חובת ביטוח פנסיוני בהיותם צד להסכמים

קיבוציים כלליים ענפיים ו/או מיוחדים ומטרת הסכם זה היא להחיל חובה כללית

ומקיפה גם על עובדים ומעסיקים שלא חל עליהם הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתו

בהסכם זה, באופן מידתי והדרגתי;

 

רשימת הארגונים:

התאחדות התעשיינים בישראל, לשכת המסחר תל אביב-יפו בשמה ובשם לשכות המסחר בירושלים, בחיפה ובבאר שבע, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי שמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.

והואיל   והצדדים ניהלו מו”מ קיבוצי במטרה לחתום על הסכם קיבוצי כללי (מסגרת),

במסגרתו יעוגנו ההסכמות ביניהם באשר להסדר פנסיוני תקדימי וחדשני, אשר יקבע

בו לראשונה הסדר מחייב שיחול על כל אותם העובדים במשק שאינם מבוטחים החל

מהמועד הקובע בהסדר פנסיה מיטיב, כהגדרת מונחים אלה בהסכם זה להלן

והואיל   והצדדים הסכימו כי אין בהסכם זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או למעט, מכל הסדר

פנסיוני מיטיב אחר של העובדים במשק;

 

אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.  הגדרות

א.      המועד הקובע

בכפוף לסעיף 12 להלן, המועד הקובע הינו 1 בינואר 2008 או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, המועד המאוחר מבין השניים.

ב.      השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק בהתאם לאופן החישוב המותווה בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ”ה 1995, כפי שיעודכן מעת לעת. 

ג.       חוק פיצויי פיטורים ו/או החוק

חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963.

ד.      קרן פנסיה מקיפה חדשה

קרן פנסיה מקיפה חדשה היא קרן פנסיה שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ואישור כקופת גמל לקצבה לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) התשכ”ד – 1964 לאחר יום כ”ט בטבת התשנ”ה (1.1.1995), המעניקה לעמית עפ”י תקנונה זכות לקצבת זיקנה, קצבת שארים וקצבת נכות.

ה.     קרן פנסיה ותיקה

קרן פנסיה ותיקה היא קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפני יום כ”ט בטבת התשנ”ה (1 בינואר 1995);

ו.         קרן פנסיה

קרן פנסיה חדשה, קרן פנסיה ותיקה – הכל לפי העניין.

ז.       קופת גמל

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה 2005.

ח.     קופת ביטוח

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה 2005.

ט.       קופת גמל לקצבה

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה- 2005 לרבות תוכנית ביטוח שאושרה כקופת גמל לקצבה ע”י הממונה.

י.         תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל) התשכ”ד – 1964, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן, לרבות תקנות שיבואו במקומן.

יא.   הממונה

 

הממונה על אגף שוק ההון, בטוח וחסכון במשרד האוצר.

 1. חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

א.      כל עובד כהגדרתו להלן, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתו להלן, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, שהינו או שיהיה חבר במי מהארגונים החברים ו/או שיהיו חברים בלשכת התאום, יהיה זכאי להיות מבוטח עפ”י הסכם זה, ולבחור, בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן הקצוב שלהלן בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה, שאושרה ע”י הממונה, בה יהיה מבוטח החל מהמועד בו קמה לו זכאותו כקבוע בסעיף 6ה’ להסכם זה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת, והכול בכפוף לאמור בסעיף 6ה’ להלן:

 1. מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – 60 יום מיום תחילת עבודתו;
 1. מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – לכל המאוחר ביום 1.2.2008 או לחלופין בסוף החודש שבו יכנס הסכם זה לתוקף, כאמור בסעיף 12 להלן;
 1. מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם מועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – 60 יום לפני מועד זכאותו.

ב.      לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו בפרק הזמן הקצוב הנ”ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח כאמור לעיל, יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו, כקבוע בסעיף 6ה’ להסכם זה, בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

מובהר כי אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו כאמור ברישא של סעיף קטן א’ לעיל, כדי לדחות את מועד זכאותו הקבוע בסעיף 6ה’ להלן.

ג.       אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין.

 

 1. תחולה

א.      הסכם זה יחול על כל עובד המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, שהינו או שיהיה חבר במי מהארגונים החברים ו/או שיהיו חברים בלשכת התאום, בכפוף לכך שהוראות הסכם זה לא יחולו על מי שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 1-5 להלן, ובכפוף לסייגים הקבועים, ככל שקבועים, בהם (להלן בהסכם זה: “עובד” ו/או “עובדים“):

1.   מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, עפ”י הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין (להלן: “הסכם לביטוח פנסיוני“), כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן הפנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.

2.   מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל לרבות באופן נלווה או כנספח גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל מ-5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד.

3.   מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו-6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה אך על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב “פיצויי הפיטורים”, בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף 6 להלן וכן יחולו הוראות סעיף 5 להסכם. למען הסר ספק מובהר, כי לגבי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר כאמור בסעיף 6ה’, העברת רכיב “פיצויי הפיטורים” תחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה- המועד המאוחר מביניהם.

4.   מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם), כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% משכרו (5% תגמולי עובד ו- 5% תגמולי מעביד), אך על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב “פיצויי הפיטורים”, בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף 6 להלן וכן יחולו הוראות סעיף 5 להסכם. למען הסר ספק מובהר, כי לגבי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר כאמור בסעיף 6ה’, העברת רכיב “פיצויי הפיטורים” תחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – המועד המאוחר מביניהם.

5.   מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שמעבידו מחוייב לבטחו מכוח הסכם לבטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זיקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקבוע בהסכם זה.

על האמור בסעיפים קטנים 1-5, יחולו גם הוראות סעיף 5(א) להלן (להלן ביחד: “הסדר פנסיה מיטיב“).

6.   מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה.

7.   מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד/ת לגיל האמור, יחולו עליה/ו הוראות הסכם זה, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה כהגדרתה להלן, תקופת עבודתה/ו טרם הגיעה/ו לגיל האמור.

ב.      הסכם זה יחול גם על מי שהינו במועד הקובע בגיל 50 ומעלה אשר במועד הקובע אין לו הסדר פנסיה מיטיב (להלן: “עובד מבוגר“). מובהר, כי על עובד מבוגר כאמור, תחול חובת ביטוח פנסיוני כאמור בסעיף 3 לעיל, אולם יהא רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם).

למעט האמור בסעיף זה לעיל, על עובד מבוגר כהגדרתו לעיל יחולו כל הוראות הסכם זה. לא בחר עובד מבוגר כהגדרתו לעיל לפי האמור ברישא של סעיף זה, יחולו עליו הוראות ההסכם.

 1.  למען הסר ספק, מוסכם, מודגש ומובהר בין הצדדים ויחידיהם כדלקמן:

א.      אין בהסכם זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכויות העובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב, לרבות הסכם ו/או הסדר אחר, ובכלל זה הסכם קיבוצי כללי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או צו הרחבה ו/או דין, ובלבד שמעוגן בו הסדר פנסיוני המיטיב על ההסדר הפנסיוני הקבוע בהסכם זה.

למען הסר ספק, מובהר, כי במקרה שבו שיעורי ההפרשות לתגמולים (חלק העובד וחלק המעביד) נמוכים מהשיעורים הקבועים בטבלה שבסעיף 6ד’ להסכם זה, ההגדלה של שיעורים אלה, תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה. האמור יחול גם במקרה שבו שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים נמוך מהקבוע בטבלה.

ב.      אין בהסכם זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכותו של מי שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיוניים, כספים לקופת גמל בשיעור של 5% חלק העובד ו-5% חלק המעביד ו/או כל שיעור אחר ו/או מי שמופרשים בגין שכרו כספים לקרן השתלמות ו/או לקופת גמל לעצמאים ו/או לכל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.

ג.       מעביד המחויב לבטח את עובדיו בהסדר פנסיוני מיטיב אחר, ואשר לא ביטח את עובדיו כמתחייב ממנו, לא יהיה בהוראות הסכם זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בחובתו ליישום ההסדר הפנסיוני המיטיב ובהתאם לקבוע בו.

 

 1. חובת הביטוח הפנסיוני

בשל העובדה שמדובר בהסדר פנסיוני ראשוני ותקדימי, אשר יחול על כל העובדים במשק שאינם מבוטחים בהסדר פנסיוני מיטיב כלשהו, ועל מעסיקים אשר לא חלה עליהם עד כה חובה לביטוח כאמור, ובהתחשב בעלויות הכספיות הניכרות והחדשות אשר יחולו על המעסיקים ועל העובדים כאמור בשל תחילת יישומו של הסכם זה, הוסכם בין הצדדים, כי בכפוף לאמור בהסכם זה, ובעיקר האמור בסעיף 4א’ לעיל (על כל סעיפי המשנה שלו), תחול חובת הביטוח הפנסיוני, אך ורק על עובד,

כהגדרתו בהסכם זה ועל מעבידו, בשלב זה, וכל עוד לא הוסכם אחרת בכתב, בתנאים המופרטים להלן:

א.      העובד יבוטח בביטוח פנסיוני, כאמור בסעיף 3 להסכם זה.

ב.      השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו, שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, עד התקרה המפורטת בסעיף קטן ג’.

ג.       חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מבין השניים.

ד.      שיעורי ההפרשות מהשכר כהגדרתו בסעיף זה לעיל, יהיו בהתאם לאמור להלן, בכפוף להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

 

החל מיום …

 

ואילך

הפרשות

 

מעביד

הפרשות

 

עובד

הפרשות

 

המעביד

 

לפיצויים

סה”כ
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%

 

ה.     העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות עפ”י הסכם קיבוצי זה, כמפורט בסעיף ד’ לעיל, מיד בתום 9 חודשים מתחילת העבודה (להלן: “תקופת המתנה“). עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה.

למען הסר ספק, מובהר כי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו כאמור בסעיף 6ד’ לעיל, יחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה – המאוחר מביניהם.

לגבי עובד כהגדרתו בהסכם זה, עליו חל סעיף 6 להסכם, אשר מועסק אצל מעסיק החבר בהתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, במקום הטבלה המפורטת בסעיף 6ד’ תחול הטבלה המצ”ב להסכם זה ומסומנת כנספח א’ ולא יחולו שינויים כלשהם ביתר הוראות הסכם זה.

 

 1. תשלום לקרן ן/ או לקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

בכפוף לאמור בסעיף 8 להלן, מוסכם ומוצהר כי תשלומי המעביד לפי הסכם זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 6 ד’ לעיל (בטור “פיצויי פיטורים”) יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

 1. ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. “אירוע מזכה” – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
 1. השלמת פיצויי פיטורים:

א.  מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה שבסעיף 6ד’ להסכם זה, או

בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל-

8.33% ( להלן: “השלמת פיצויי פיטורים“) לקופת גמל אישית לפיצויים על שם

העובד או לקופת גמל לקצבה. הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת

הפיצויים לקופה כאמור, בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי

השלמת פיצויי הפיטורים יבואו “במקום פיצויי פיטורים” בהתאם לאמור בסעיף 14

לחוק פיצויי פיטורים, בתנאים המפורטים בסעיף 7 לעיל בהתאמה, אזי מוסכם

ומובהר כי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק

כמפורט בסעיף 8.

ב. מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור בסעיף

קטן א’ לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם

להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו

תשלומים כאמור בסעיף קטן א’ לעיל.

ג. בכפוף לאמור בסעיף קטן א’, בחר המעסיק בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום

השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית

לפיצויים או בקופת גמל לקצבה ככל שהופרשו בהתאם לסעיף קטן א’ לעיל, לרבות

בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה.

ד. בכפוף לאמור בסעיף קטן א’, בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים

כאמור בסעיף קטן א’ אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת

הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו, במועד קרות אירוע המזכה

בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד הזכאי את יתרת חוב הפיצויים בהתאם

להוראות חוק פיצויי פיטורים, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי

הפיטורים כאמור (על חשבון פיצויי פיטורים), והן בגין התקופה, השכר והרכיבים

בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים.

ה. לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את

השלמת הפיצויים כאמור בסעיף קטן ב’ לעיל, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי

פיטורים.

למען הסר ספק בלבד, עובד שלא יהיה זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.

 

 1.  זכויות העובדים לפנסיית זיקנה, נכות ושאירים

זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות הממונה ולפי הוראות הסכם זה.

 1.  בוטל.
 1.  תוקף ההסכם

הסכם זה יכנס לתוקף במועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה הנזכר בסעיף 14 להלן, והוא יחול על עובד כהגדרתו בהסכם זה, החל במועד הקובע.

 

 1.  הוראות כלליות ומנגנון יישוב חילוקי דעות

ועדת מעקב

א.      הצדדים להסכם זה מקימים בזאת ועדת מעקב שתורכב מיו”ר ההסתדרות או מי מטעמו ויו”ר לשכת התאום או מי מטעמו.

ב.      ועדת המעקב תהיה מוסמכת להכריע בחילוקי דעות אשר יועברו אליה ע”י הצדדים ו/או יחידיהם בכל הנוגע ליישום ו/או לפירוש ו/או לשינוי הוראות הסכם זה.

ג.       ועדת המעקב תסיים את דיוניה בסוגיה שהובאה להכרעתה בתוך 15 יום מיום זימונה. הצדדים יהיו רשאים בהסכמה להאריך את תקופת דיוני הועדה.

 

 1. החלטות ועדת המעקב יינתנו בכתב.
 1. ההליך המפורט לעיל בועדת המעקב הינו סופי ומחייב את כל הנוגעים בדבר.
 1. החלטות ועדת המעקב יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויוגשו לרישום.

ד.      הצדדים יהיו מוסכמים לדון בשינויים והתאמות של הסכם זה. כל הסכמה בדבר שינוי ו/או התאמה של הסכם זה יערכו בכתב ויוגשו לרישום כהסכם קיבוצי.

 

 1.   פניה לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: “שר התמ”ת”)

מוסכם על הצדדים כי הצדדים או מי מהם יפנו לשר התמ”ת בבקשה להוצאת צו הרחבה אשר ירחיב הוראות הסכם זה, למעט את הטבלה שבנספח א’ להסכם זה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, על כל מקומות העבודה במשק ועל כל העובדים שאינם מבוטחים בהסדר פנסיוני מיטיב, כהגדרת מונחים אלה בהסכם זה.

 

ולראיה באנו על החתום

בנוסף,נחתם ב-23.2.2016 הסכם קיבוצי כללי להגדלת  הפרשות לבטוח פנסויני במשק

 

במסגרת ההסכם הוגדלו ההפרשות ב-2 פעימות

1.ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים

החל מ-1.7.2016 יוגדלו דמי הגמולים ל-5.75%

החל מ-1.1.2017 יוגדלו דמי הגמולים ל-6%

2.ניכוי מהמעסיק לרכיב תגמולים

החל מ-1.7.2016 יוגדלו דמי הגמולים ל-6.25%

החל מ-1.1.2017 יוגדלו דמי הגמולים ל-6.5%

שיעור ההפרשה ,על חשבון המעסיק לפיצויים יהיה בהתאם לאמור להסכם החל על העובד ובלבד שלא יפחת מ-6%

שתף מאמר זה