אמנת שירות לקוחות-לייעוץ חד פעמי ולא מתמשך*

 

בתוקף היותי יועץ פנסיוני ובמסגרת תפקידי על פי דין,הח”מ קהל דן רישיון מספר 026800821[“בעל הרישיון”]מתחייב במתן שירות איכותי ללקוחותי,על מנת להבטיח את יכולותיהם לממש את זכויותיהם על הצד הטוב ביותר,בהתאם לאמות המידה המפורטות מטה ובלי לגרוע הוראות כל דין.

סעיפי אמנת השירות הבאים נועדו ליישם את הנחיות רשות שוק ההון,בטוח וחסכון,אשר פורסמו ביום 1.5.2018.

בהתאם לכך ,מתחייב בעל הרישיון:

1.להתייחס כלפי הלקוח בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותו.

2.לעדכן את הלקוח על מהות השירות,אופן קבלתו,דרכי ההתקשרות ימי העבודה ושעות הקבלה.

3.לתת מענה מתאים לצרכי הלקוח,תוך 7 ימי עסקים מפניית הלקוח,לצורך תיאום פגישה או שיחה.

4.לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוח, תוך מתן מענה ראשוני תוך 2 ימי עסקים מפניית הלקוח. התשובות תהיינה ברורות  ומנומקות,ככל הניתן.

5.למסור ללקוח,כל מסמך הקשור בו,אשר נמצא ברשות בעל הרישיון,תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח.

6.להכיר את הוראות  דין הרלוונטיות לשירותיו של בעל הרישיון.

7.להכיר את המוצרים לגביהם עוסק בעל הרישיון.

8.להיות בקיא בשינויים ובעידכונים בתחום עיסוקו של בעל הרישיון,תוך השתתפות שוטפת בהכשרות ובהשתלמויות רלוונטיות.

9.מודגש בזאת,שבעל הרישיון אינו קשור באף גוף מוסדי ואינו מספק שירות או לווי בגופים מוסדיים.

בברכה

דן קהל

*כל האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר  ומטעמי נוחות.