חלק הקצבה שנצבר מסכומים פטורים ממס,היינו:

1.מתוך תשלומים ששילם המעסיק והעובד שילם עליהם מס בעת ההפרשה

2.תשלומים שבגינם לא קיבל העמית הטבת מס

כשכיר-חלק התגמולים העולה על תיקרת הזיכוי לפי סעיף 45

כעצמאי-חלק ההפקדות שבגינם לקיבל העמית זיכוי לפי סעיף 45א או ניכוי לפי סעיף 47

לפי תיקון 190,קצבה מוכרת פטורה ממס ואינה חלק מנוסחת השילוב

קצבה מוכרת,רלוונטית לבטוח מנהלים קצבה ולתוכניות פנסיה חדשות שאושרו מינואר 1995.אינה רלוונטית לתוכניות פנסיה מלפני 1995 ופנסיה תקציבית.

להלן תנאי הזכאות:

1.קבלת קצבה החל מגיל 60

2.קבלת קצבה עקב פרישה מעבודה,מחמת נכות קבועה של 75% לפחות.