משיכת כספי תגמולים של שכיר

מתוכנית הונית[תקנה 34]- תבוצע הפרדה כספי תגמולים שהופקדו עד סוף 2004[כספים ישנים] לכספים שהופקדו לאחר מכן.

הערה-החל משנת 2008 אין יותר הפקדה לתוכנית הונית.

בעת סיום עבודה ניתן לבצע משיכה בתנאים הבאים:

1.לגבי כספים שניצברו עד 31.12.2004

-אם לא עבד במשך חצי שנה רצופה כשכיר [כולל הפיכה לעצמאי]

-עובד אצל מעסיק חדש שאינו מפריש לתגמולים או לקצבה,במשך 13 חודש

-אם הגיע לגיל 60,בתנאי שצמצם את המשרה ב-50%

יש לציין,שמשך בגיל  60 כנ”ל,ההפקדות החדשות תהיינה מוגבלות למשיכה במשך 5 שנים.

2.לגבי כספים שניצברו מינואר 2005

-בגיל 60,ללא תנאים,נידרש וותק של 5 שנים לפחות [לא נידרשת הסכמת המעסיק]

-לפני גיל 60,ניתן רק במקרה של אחד ממצבי “המסכנות”

א.במקרה מוות למוטבים

ב.אם נקבעה נכות [כולל קרובו] בשיעור 75% ומעלה

ג.אם אין לעמית ולבן/בת זוגו הכנסה מיזערית[שכר מינימום]

ד.במקרה שיש הוצאות רפואיות[לא כולל שיניים] לעמית או לקרובו בגובה מחצית ההכנסה השנתית.

 

משיכת מתוכנית קצבה[תקנה 34],גם כאן תבוצע הפרדה בין צבירה עד 31.12.1999 –המשיכה תהיה לפי הכללים של המשיכה ההונית

ומ-1.1.2000,אך ורק בדרך של קבלת קצבה.

כל משיכה,שלא כמפורט לעיל תהיה חייבת במס של 35% או המס השולי –הגבוהה מביניהם.

משיכת תגמולים לפני גיל פרישה של עצמאי[תקנה 38]

משיכה בתוכנית הונית

*לאחר 15 שנה

*בגיל 60,לאחר וותק מינימלי של 5 שנים

*משיכה במצב של “מסכנות”,כמפורט אצל שכיר

הערה-החל משנת 2008 אין יותר הפקדה לתוכנית הונית.

משיכה מתוכנית קצבה

כמוגדר אצל שכיר,כספי עד 2000 ומ-2000

בגיל 60,אם לעמית אין צבירה בכל תוכניות הקצבה של 5% משכר המינימום ואין לו הכנסות מעבודה.