להלן התשלומים המירביים המותרים לתשלום ,בקרן פנסיה/בטוח מנהלים/קופצת גמל-לשכירים:

1.שיעורי הפקדות מקסימליים מהשכר, לתוכנית בטוח מנהלים:

פיצוייים ע”ח מעסיק-עד 8.33%

תגמולים ע”ח מעסיק-עד 7.5%* [בכפוף לתקרה כמפורט בהמשך]

תגמולים ע”ח העובד-עד 7%

א.כ.ע. ע”ח מעסיק -3.5% [ראוי לציין שבעבר הוגבל עד 2.5%]

*התשלום בפועל עבור בטוח א.כ.ע.,תנוכה מההפרש שבין 4% תגמולים מעסיק ל-7.5%,כך שהמקסימום פרמיה שתוכר למעסיק  עבור א.כ.ע. ותגמולים יהיה שווה ל-7.5%

הפקדה לתוכנית קצבה לתגמולים+ א.כ.ע. 23,660שח

הערה-1.אין תקרת הפקדה לפיצויים 2.הפקדה לתגמולים על ידי המעסיק מעבר לתקרה תחוייב במס בעת ההפרשה

2. שיעורי הפקדות מקסימליים מהשכר,לקופת גמל פיננסית[לחסכון]

פיצויים ע”ח מעסיק –עד 8.33%

תגמולים ע”ח מעסיק-עד 7.5% [תקרה כנ”ל]

תגמולים ע”ח העובד –עד 7%

3. שיעורי הפקדות מהשכר לקרן פנסיה וותיקה בהסדר-גרעונית

פיצויים ע”ח מעסיק-6%

תגמולים ע”ח מעסיק-7.5%

תגמולים ע”ח עובד-7%

4. שיעורי הפקדות מקסימליים מהשכר לקרן פנסיה וותיקה –מאוזנת

פיצויים ע”ח מעסיק-עד 8.33%

תגמולים ע”ח מעסיק –עד 7.5%

תגמולים ע”ח העובד-עד 7%

5. שיעורי הפקדות מקסימליים מהשכר לקרן פנסיה מקיפה חדשה

פיצויים ע”ח מעסיק –עד 8.33%

תגמולים ע”ח מעסיק-עד 7.5%

תגמולים ע”ח עובד-עד 7%

סה”כ מוגבל בתשלום של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

6.השלמת חוב וותק בגין גידול בשכר

*ההוצאה למעסיק בגין השלמת חוב וותק פיצויים ,תוכר לפי הכללים הבאים:

-ההשלמה תבוצע ב-3 שנות מס[היינו ההכרה תהיה 1/3 כל שנה]

-ההשלמה בגין חוב וותק תוכר באותה שנת מס אם היא לא עולה על 20%מהיעודה,היינו לא יותר מ20% מצבירת הפיצויים בתוכניות הקיימות של העובדים.

-אם חוב הוותק נוצר הסכם עבודה המעלה את השכר לכל העובדים,ניתן להכיר בהוצאה באותה שנת מס.

*אין השלמת חוב וותק בתגמולים,למעט השלמה באותה שנת מס

הטבת המס

תשלומי המעסיק,בשיעורים הנ”ל,לפיצויים+א.כ.ע.+תגמולים-מהווים הוצאה מותרת למעסיק.

תשלומי העובד לתגמולים,בשיעורים הנ”ל, מקנים זיכוי ממס ,עד ל-7% משכר של 8,700שח.

הזיכוי בכל התוכניות -35%