משיכה במזומן

במידה והזכויות נמשכות במזומן מתוכניות פנסיוניות,חישוב המס יעשה לפי הכללים המוגדרים למשיכה של כספי הפיצויים וכספי התגמולים,כפי שפורטו לעיל.

משיכה בדרך של קצבה,כל הצבירה לפיצויים ותגמולים

ההכנסה תהיה חייבת במס כמו שכר רגיל וינתן פטור בגובה 49% מהקצבה המזכה ,כיום 8,380שח[יעלה ל-67% באופן הדרגתי עד 2025]

משיכה בדרך של קצבה+כספי פיצויים במזומן[נוסחת השילוב]

בסיס החישוב יעשה על פי “נוסחת השילוב”-אשר תיקח בחשבון את הפיצויים שהתקבלו עד ל-32 שנים שקדמו לתחילת קבלת הקצבה.

נוסחת השילוב:

יתרת ההון הפטורה ממס=A בניכוי B,כאשר:

A-49%X8380**X180***=739,116

B-המענקים הפטורים ממס בגין עד 32 שנים שקדמו לגיל הפרישה[צמוד למדד ממועד קבלתם]Xמקדם של 1.35-התוצאה היא יתרת ההון הפטורה ממס להיוון או מחולק ב-180 והתוצאה היא הפטור על הקצבה.

**תקרת הקצבה המזכה 2016

***המקדם לתרגום היחס בין הון לקצבה